Şirketlerin ve gerçek kişilerin doğal yollardan tahsil edemedikleri alacaklarının tahsili için uzlaşma görüşmelerinin yapılması bu mümkün olmadığı takdirde icra takibi başlatılması ve bu takipten doğan davaların yani;

--İtirazın iptali davaları,

--Menfi tespit davaları,

--İstirdat davaları,

--İstihkak davaları,

--İhalenin feshi davaları,

--İcra Mahkemelerinin görevine giren diğer davaların takibi ile aleyhinize başlatılmış haksız icra takiplerine ilişkin itiraz, şikayet ve savunmalarınızın takibi noktasında hukuki destek ve avukatlık hizmeti veriyoruz.